Poniżej przedstawiam Państwu szczegółowe warunki dokonania rezerwacji.   

    Złożenie zamówienia w mojej firmie jest równoznaczne z ich akceptacją.


UMOWA NA PRZEWÓZ OSÓB 
 
 
Zawarta w dniu………. r. pomiędzy ………………………………………………………………………
reprezentowanym przez ……………………………….., zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ ,
 
a firmą przewozową „EURO-TRANS BUS” w Gdańsku ul.Zakoniczyńska 29,
NIP: 584-123-87-25, REGON: 192514595, reprezentowaną przez: PIOTRA KORPETA , zwaną dalej ZLECENIOBIORCĄ .
§ 1
1.Przedmiotem umowy jest przewóz osób busem/autokarem (trasy, terminy i ceny wg. załącznika ),
   pomiędzy miejscem wyjazdu pojazdu z Gdańska, a miejscem docelowym, odbywający się 
   najbardziej optymalną trasą, którą ustala kierowca, lub taką, która była wcześniej ustalona ze
   ZLECENIODAWCĄ.
   Dodatkowe punkty na trasie są możliwe tylko wtedy jeśli były wcześniej ustalone.
2.Wszelkie zmiany w przebiegu przewozu w stosunku do wcześniejszych ustaleń bezwzględnie wymagają 
   zgody ZLECENIOBIORCY.
   Kierowca nie ma prawa samodzielnie podejmować decyzji o zmianie przebiegu trasy. 
                                                                                                     § 2
1.ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do podstawienia pojazdów wg uzgodnień, w należytym stanie
   technicznym, zapewniającym warunki bezpieczeństwa i higieny przewożonych osób.
2.ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności względem ZLECENIODAWCY, ani innych
   osób w przypadku gdy ZLECENIODAWCA w odpowiednim terminie nie powiadomił ZLECENIOBIORCY o
   zmianach miejsca lub terminu, które mogłyby spowodować niewywiązanie się ZLECENIOBIORCY z
   terminów określonych w niniejszej umowie.
3.ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do posiadania przed każdym wyjazdem ważnych badań
   technicznych i ubezpieczenia OC i NNW na każdy z pojazdów.
4.ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej do wykonania przewozu.
5.ZLECENIOBIORCA odpowiada za rzeczy przewożone przez pasażerów, jeśli
   umieścili je bez sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez
   kierowcę lub na ten cel przeznaczonym .
   Zabrania się przewożenia bagażu wewnątrz pojazdu z wyjątkiem bagażu podręcznego.
6.Przewóz zwierząt jest możliwy wyłącznie po wcześniejszych ustaleniach ze 
   ZLECENIOBIORCĄ . Kierowca ma prawo odmówić wpuszczenia pasażera przewożącego 
   zwierzę, jeśli stwierdzi, że zagraża to innym pasażerom lub bezpieczeństwu przewozu.
7.Autokar może zatrzymywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych tj. w
   zatokach autobusowych, na parkingach lub innych miejscach z możliwością swobodnego
   manewrowania i zapewniających bezpieczeństwo wsiadających lub wysiadających osób.
   Nie jest dozwolony dłuższy postój autokaru na przystankach komunikacji miejskiej.
8.Autokar może poruszać się wyłącznie po drogach twardych o odpowiedniej nośności i tam,
   gdzie przepisy drogowe na to pozwalają.
9.Kierowcę podczas przewozu obowiązują przepisy o czasie pracy i odpoczynku. Jest on
   obowiązany do robienia przerw podczas jazdy zgodnie z wymaganiami tych przepisów, a 
   po zakończeniu dziennego etapu przejazdu do odebrania nieprzerwanego odpoczynku
   trwającego 11 godzin.
§ 3
1.W rozliczeniach za wykonane przewozy przyjmuje się ustalone kwoty wymienione w załączniku.
   W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności i związanych z nimi dodatkowych kosztów,  
   szczegółowe rozliczenie nastąpi każdorazowo po zakończeniu  przewozu.
2.W przypadku wystąpienia okoliczności, które spowodują opóźnienie, przedłużony postój
   samochodu lub nadłożenie drogi, powstałych z winy pasażerów lub ZLECENIODAWCY,
   ZLECENIODAWCA pokrywa wszelkie koszty i straty poniesione przez Zleceniobiorcę,
   które wynikły z w/w okoliczności.
3.Płatność za transport nastąpi w terminie ustalonym przez obie strony - gotówką lub przelewem na konto
   firmy „EURO-TRANS BUS” ( wg. ustaleń), na podstawie faktury wystawionej przez ZLECENIOBIORCĘ.
 § 4
1.ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zarezerwowania i opłacenia noclegu dla kierowcy/ów  podczas
   wyjazdów wielodniowych, w oddzielnym pokoju z łazienką o standardzie hotelowym min. 2 gwiazdek lub
   ponieść ich zryczałtowany koszt.
2.ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zapewnienia kierowcy/om wyżywienia w formie co najmniej HB
   podczas wyjazdów wielodniowych lub ponieść ich zryczałtowany koszt.
3.ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat parkingowych dla pojazdu (także
  parkingu strzeżonego), jak również do pokrycia kosztów opłat drogowych występujących na trasie
   przejazdu (autostrady, VIATOLL, mosty, tunele, promy, opłaty celne itp.) lub ponieść ich zryczałtowany
   koszt – jeśli w czasie trwania przewozu wyniknie taka konieczność.
   Podczas całodziennych lub całonocnych przepraw promowych ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do
   zapewnienia osobnej kabiny dla kierowcy/ów wraz z wyżywieniem.    
§ 5
1.W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu podczas wykonywania przewozu, które uniemożliwiałyby
   kontynuowanie podróży i niemożności naprawy pojazdu na miejscu po wezwaniu odpowiedniego serwisu,
   ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany zorganizować na własny koszt transport zastępczy (jeden lub kilka
   o liczbie miejsc nie mniejszej niż liczba uczestników wyjazdu), a jeśli tego nie uczyni, ponieść wszelkie
   koszty związane z wynajmem zastępczego środka transportu dokonanego przez ZLECENIODAWCĘ.
2.W przypadku wystąpienia sytuacji rażącego zanieczyszczenia, uszkodzenia lub
   dewastacji pojazdu lub jego wyposażenia przez któregokolwiek uczestnika przewozu
   (pasażera), ZLECENIODAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przywróceniem pojazdu
   do jego pierwotnego stanu.
3.Jeżeli z przyczyn wymienionych w pkt.2. nie będzie możliwe kontynuowanie podróży tym
   pojazdem, ZLECENIODAWCA pokrywa koszty zorganizowania transportu zastępczego dla przewożonych
   osób, jak również koszty ewentualnego holowania uszkodzonego pojazdu do specjalistycznego warsztatu
   lub, w razie konieczności, do miejsca garażowania
5.Pasażerowie podczas trwania przewozu zobowiązani są do zachowania czystości w pojeździe,                  
   a w szczególności do niepalenia tytoniu i niespożywania żadnych napojów alkoholowych.
   Zabranie się spożywania ciepłych posiłków, dań typu FAST FOOD (hamburgery,hot-dogi,pizza,frytki itp.), a
   także lodów.
6.Zabronione jest wstawanie z miejsc i przemieszczanie się po autokarze podczas jazdy.
   Przewoźnik, ani kierowca nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i ewentualne uszkodzenia ciała
   spowodowane przemieszczaniem się pasażerów podczas jazdy.
7.Obowiązuje zakaz wchodzenia do pojazdu w butach narciarskich, rolkach,a także innym obuwiu w
   znacznym stopniu zanieczyszczonym (np. błotem, smarami itp.). 
8.Toaleta autokarowa jest udostępniana w ostateczności lub bardzo nagłych przypadkach.
   Ze względu na swoje rozmiary i zasadę działania nie jest w stanie obsłużyć wszystkich 
   pasażerów podczas trwania przejazdu.
   Zalecamy więc, żeby korzystać z publicznych toalet dostępnych w miejscach postoju  
   autokaru.
   Podczas wyjazdów w okresie zimowym, z powodu możliwości zamarznięcia wody 
   znajdującej się w układzie spłukującym, a tym samym trwałego uszkodzenia pomp i
   zaworów tego układu, toaleta jest wyłączona z użytkowania.
§ 6
1.W razie odstąpienia ZLECENIODAWCY od umowy, ZLECENIOBIORCY przysługuje prawo
   zatrzymania wpłaconej przez ZLECENIODAWCĘ zaliczki, jako odszkodowanie za utratę
   zdolności przewozowych w stosunku do innych ewentualnych klientów.
2.W razie odstąpienia ZLECENIOBIORCY od umowy, jest on zobowiązany jak najszybciej  
  powiadomić o tym ZLECENIODAWCĘ oraz zapewnić mu transport zastępczy, a w
   przypadku gdy będzie on droższy od zawartego w umowie, pokryć różnicę cenową.
3.ZLECENIOBIORCA ponosi odpowiedzialność materialną za należyte zorganizowanie i 
   wykonanie przewozu na podstawie niniejszej umowy z wyjątkiem czynności wchodzących
   w zakres obowiązków ZLECENIODAWCY wynikających z postanowień umowy.
                                                                                                     § 7
1.ZLECENIOBIORCA oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego
   transportu drogowego,stosowanie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie
 drogowym (Dz.U. z  2001 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę  
 ubezpieczenia OC i NNW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.
§ 8
1.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego,  
   ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
 (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późn.zm.).
2.Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane w sposób polubowny. W
   przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia sądem właściwym miejscowo jest sąd siedziby
   Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy.
§ 9
1.Załącznik jest integralną częścią niniejszej umowy.
2.Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
   rygorem nieważności.
3.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
   dla każdej ze stron.
 
 
 
 
ZLECENIODAWCA                                       ZLECENIOBIORCA

 

                                                  

 
 
 


    
 
EURO-TRANS BUS
Przewozy osób
Wynajem busów i autokarów
Piotr Korpet
ul. Zakoniczyńska 29
80-180 Gdańsk

tel./fax +48.58 304-86-52
GSM. +48.603-072-679

email: biuro@eurotransbus.com.pl
on-line: 1 osoba